Ved at fortsætte accepterer du vores Cookie- og privatlivspolitik. Du er velkommen til at ændre dine cookie indstillinger, det er dog ikke alle funktioner der vil fungere.
Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse og vurdere brugen af de enkelte elementer på websiden. - Læs mere - Tillad

Kreditkøbsbetingelser

KREDITKØBSBETINGELSER (forbruger)
§ 1 OMFANG
Nærværende kreditkøbsbetingelser er en del af kreditkøbsaftalen omhandlende de på forsiden angivne produkter (herefter produkter). Betingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Tool Lease og Grenkeleasing, samt debitor medmindre andet følger nedenfor.

Ved finansiering forbeholder Grenkeleasing sig ret til en endelig kreditvurdering. Tool Lease gør gældende, at Grenkeleasing i henhold til ”Hvidvaskloven” er forpligtet til at få forevist, samt dokumentere legitimation.

§ 2 EJENDOMSRET
Når du leaser dit Festool værktøj, er det finansieringsselskabet Grenkeleasing som besidder ejendomsretten fra leveringsdagen til produkterne, herunder alle tilbehørsdele, m.v. der måtte tilføjes, eller erstatte dele af produkterne under kreditkøbsaftalens løbetid. Efter indgåelse af Festool FinansieringPlus aftalen, overdrager Grenkeleasing brugsretten til dig og din virksomhed.

§ 3 YDELSEN
Som vederlag for kreditkøbet af produkter betaler debitor ydelse bagud hver måned, hvis størrelse og forfaldstid fremgår af kreditkøbsaftalen med Grenkeleasing.

Efter leasingperioden på de 36 måneder sender Grenkeleasing Aps en faktura på 3% af anskaffelsesværdien, dvs. du frikøber værktøjet og du kan have glæde af værktøjet i mange år i nu.

Ved fejl, bortkomst eller beskadigelse af produkter, som ikke skyldes Tool Lease forhold, er debitor ikke berettiget til at udeblive med betaling af ydelsen til Grenkeleasing.

§ 4 BETALINGSBETINGELSE OG GEBYRER
Betaling af ydelsen skal ske enten via netbank eller indbetalingskort som fremgår af kreditkøbsaftalen med Grenkeleasing.
Finanseringsselskabet Grenkeleasing har et minimumsbeløb for oprettelse af en leasingkontrakt på DKK 3.500,- ekskl. moms, hvortil der kommer et administrationsgebyr på DKK 350,- for hver leasingkontrakt, som Tool Lease betaler.

Debitor er ansvarlig for, at betaling rettidig sker til Grenkeleasing.

Ved betalingsmisligholdelse vil manglende indbetaling kunne indkræves ved retslig inkasso - herunder ved betalingspåkrav, tvangsauktion og konkursbehandling - samt medføre registrering i RKI.

A: ÆNDRING AF GEBYRER
Ændring af éngangsgebyrer, herunder oprettelsesgebyr, leveringsgebyr mv. kan ske uden varsel ved offentliggørelse på Tool Lease hjemmeside eller ved indførelse i Tool Lease kreditkøbsbetingelser.§ 5 LEVERING OG RISIKO
Tool Lease leverer til adresser i Danmark (ikke Grønland og Færøerne). Levering sker til adressen angivet i kreditkøbsaftalen, efter kreditkøbsaftalen er blevet godkendt af Grenkeleasing.

Ved levering af produkter skal debitor straks undersøge disse og ved fejl eller mangler reklamere til Tool Lease umiddelbart efter.

Efter levering påhviler ansvar og risiko for produkter alene debitor.


§ 6 IKRAFTTRÆDEN OG INDFRIELSE
Kreditkøbsaftalen træder i kraft ved levering.

Tilbud om at indgå denne kreditkøbsaftale er gældende 14 dage regnet fra debitors modtagelse af kreditkøbsaftalen.

Debitor kan ved henvendelse til Grenkeleasing til enhver tid helt eller delvist indfri kreditkøbsaftalen og derved opnå forholdsmæssig nedsættelse af kreditkøbsomkostninger jf. kreditaftalelovens § 26.


§ 7 DEBITORS ANSVAR
Udover debitors betalingsforpligtelser har debitor følgende ansvar:

A. ANVENDELSE
Debitor er ansvarlig for, at såvel offentlige love og private forskrifter, der gælder for anvendelsen af produkter, overholdes og at eventuel fornøden tilladelse indhentes/opretholdes.

B. UNDERRETNING
Debitor skal meddele Tool Lease om eventuelle fejl og mangler ved produkter umiddelbart efter manglerne er/burde være opdaget af debitor.

I tilfælde af berettiget reklamation/reparation får Debitor ingen reduktion i ydelsen. Book din reparation online på Festool.dk med din MyFestool konto. Hvis værktøjet er registreret og omfattet af Festool SERVICE, så er afhentning, reparation og levering helt gratis. Reparationsomkostninger, som opstår, og som ikke er omfattet af vilkårene for Festool Garanti all-inclusive, afregnes direkte mellem Festool og dig som registreret bruger af maskinen. Dette gælder fx skader på værktøj, som er opstået pga. fejlagtig anvendelse eller skødesløshed. Komplette vilkår omkring Festool SERVICE finder du på festool.dk/service.

Debitor skal meddele Grenkeleasing adresseændring.


§ 8 SÆLGERS ANSVAR
Tool Lease er ikke forpligtet til at håndtere produkter, herunder yde service, udbedring, reparation eller afhentning udenfor Tool Lease forretningsområde. Debitor betaler for transport af produkter udenfor forretningsområdet og til Tool Lease. Hvis værktøjet er registreret og omfattet af Festool SERVICE, så er afhentning, reparation og levering helt gratis via Festool.dk med din MyFestool konto.

A. UDBEDRING
Tool Lease er forpligtet til at udføre udbedring, hvis der er tale om en oprindelig mangel ved produktet, som medfører, at produktet på tidspunktet for levering ikke var funktionsdygtigt eller intakt.

Reklamation skal ske senest 2 år fra leveringsdagen eller indenfor produktets garantiperiode for at forpligte Tool Lease til at foretage udbedring.

Udbedring af forhold som skyldes debitors behandling, herunder skødesløshed eller fejlagtig behandling, hærværk, naturskade, netværksfejl, batterier eller andet forbrugsmateriale, eventuelt til fjernbetjeninger m.v. er ikke omfattet af Tool Lease forpligtelse til udbedring.

Tool Lease forbeholder sig retten til, til enhver tid, at søge udbedring før en eventuel ombytning. Tool Lease kan ombytte produkter med tilsvarende produkter efter Tool Lease vurdering.

B. FØLGESKADER
Tool Lease kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader, som følger af at produkter, tilbehørsdele m.v. ikke fungerer som forudsat, evt. på grund af mangelfulde installationer, tilslutninger, bluetooth- eller modtagerforhold, eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste m.m.

C. PRODUKTANSVAR
Tool Lease ansvar for skade på debitor, debitors gods, tredjemand eller tredjemands gods m.v. begrænses til forhold der skyldes grov uagtsomhed fra Tool Lease side, samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler. Indirekte tab og følgeskader dækkes ikke af Tool Lease.

I fald at skade påføres tredjepart, skal debitor straks underrette Tool Lease, og medvirke til sagens opklaring, herunder skal Tool Lease have ret til at besigtige skaden.


§ 9 OPSIGELSE VED MISLIGHOLDELSE
Grenkeleasing kan opsige kreditkøbsaftalen og kræve at debitor indfrier kreditkøbsaftalen i tilfælde af at:

1. Debitor undlader at betale forfaldne kreditkøbsydelser eller andre skyldige beløb rettidigt.

2. Debitor afgår ved døden, går konkurs, standser sine betalinger, søger gældssanering eller akkord, eller debitor på nogen anden måde væsentligt forringer sin formuestilling eller betalingsevne, herunder bliver udsat for retslige skridt fra tredjemand.

3. Debitor misligholder andre aftaler af enhver art indgået med Grenkeleasing eller koncernforbundne selskaber.

4. Debitor giver eller har givet urigtige eller mangelfulde oplysninger på spørgsmål som har betydning for indgåelsen af kreditkøbsaftalen, eller optræder i strid med forudsætningerne for indgåelsen, eller på anden måde optræder illoyalt over for Grenkeleasing og Tool Lease.

Aftalen kan opsiges, såfremt debitor ikke senest 10 dage efter opfordring hertil, har bragt misligholdelsen til ophør eller stillet behørig sikkerhed fastsat af Grenkeleasing.

Hvis kreditkøbsaftalen opsiges af en eller flere af de ovennævnte årsager, fritages debitor således ikke for sin betalingsforpligtelse i forhold til den indgåede kreditkøbsaftale.


§ 10 OVERDRAGELSE
Grenkeleasing er berettiget til at overdrage kreditkøbsaftalen til tredjemand.

Debitor er i disse tilfælde pligtig til at opfylde kreditkøbsaftalen overfor tredjemand såfremt overdragelsen er oplyst til debitor.


§ 11 FORTRYDELSESRET

A. FORTRYDELSESRET
Debitor har ret til at træde tilbage fra kreditkøbsaftalen uden begrundelse indtil kontrakten er underskrevet.

Fortrydelsesfristen udløber efter kontraktunderskrivelsen og efter den dag, hvor debitor eller en af debitor angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten skal debitor meddele Grenkeleasing og Tool Lease sin beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved brev eller e-mail).

B. FØLGE AF FORTRYDELSE
Tool Lease foretager ikke nogen refundering af leveringsomkostninger som følge af fortrydelse for varer af det samlede køb, da kreditkøbsaftalen er indgået med Grenkeleasing.


§ 12 PERSONDATAPOLITIK OG VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSINGER
Der henvises til den for Tool Lease til enhver tid gældende privatlivspolitik, som findes her: Privatlivspolitik 


§ 13 MARKEDSFØRING
Debitor modtager kun nyhedsbreve pr. e-mail, når debitor har afkrydset feltet "ja tak" under et køb på vej mod kassen eller udfyldt en tilmeldingsformular. Nyhedsbrevet modtages 1-6 gange om måneden og indeholder de bedste og mest aktuelle tilbud inden for værktøj, maskiner, tilbehør, forbrugsmaterialer, tips og råd til produkterne, konkurrencer, inspiration og ny viden om varerne.

Debitor kan frabede sig at modtage flere henvendelser ved at kontakte Tool Lease eller ved at afmelde henvendelser via linket i mailen.


§ 14 KLAGEADGANG
Debitor har mulighed for at få behandlet en klage (ved skriftlig henvendelse) til:

Tool Lease (Dorch & Danola A/S)
Peder Skrams Vej 4
5220 Odense SØ

Eller

info@toollease.dk

Retsforholdet afgøres efter dansk ret.


Kreditvurdering
Debitor har, ved kreditvurdering, mulighed for at få oplyst, hvad der ligger til grund for vurderingen, ved skriftlig henvendelse til:
info@toollease.dk


§ 15 MANGLER VED VAREN
I tilfælde af mangler ved varen, finder købelovens mangelsregler anvendelse.